CEO phải chịu trách nhiệm chính vì tap doan Sunshine ledinhphong thắng?

CEO phải chịu trách nhiệm chính vì tap doan Sunshine ledinhphong thắng?

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư xây dñng ß Qu­n 2 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh là càng trong sÑ Các dñ án Sunshine Group tuyen dung 2017 lÛn m¡nh và đ³ng c¥p nh¥t ß Qu­n 2 ĐÑi vÛi tÕng quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ ki¿n 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc xây të Nhïng dñ án sáng trúc nÕi ti¿ng th¿ giÛi ĐÑi vÛi c£m héng k¿t c¥u Venicia mang cách ki¿n trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ hơn hình théc khu vñc năm sao ĐÑi vÛi nhiÁu dËch vå cơ sß v­t ch¥t vui chơi , vui chơi gi£i trí d«n đ§u khu. nh­n xét do Lê Đình Phong đây là dñ án đem tính trÍng tâm đưa tên tuÕi Sunshine Group l¡i ĐÑi vÛi Nhïng chç đ§u tư t¡i sàn BDS thành phÑ HÓ Chí Minh năm 2019.

phía c¡nh dñ án ß Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai xây mÙt dñ án căn hÙ chung cư t¡i khu Qu­n 7. Hai dñ án ra m¯t cùng giai đo¡n vàng ch¯n s½ xây ch¥n đÙng hơn thË trưÝng b¥t đÙng s£n Qu­n 2, lôi kéo đưãc r¥t nhiÁu chç đ§u tư hơn kh¯p c£ nưÛc đ¿n VÛi thành phÑ HÓ Chí Minh tñ đưÝng cça Khách hàng VÛi Các dñ án đ³ng c¥p quÑc tiÅn đón ti¿p hàng ngàn lưãt Quý khách dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t Lưãng dËch vå ưu viÇt chưa m×i có trưÛc đây.

Các dñ án mÛi cça Sunshine Group ß thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi tương đ¿n hình thành thành Nhïng dñ án đ³ng c¥p hàng đ§u ß ViÇt Nam.

C­p nh­t thông tin dñ án Sunshine Venicia

có tên thương m¡i là Sunshine Venicia sau khi t­p đoàn Sunshine mua đ¿n dñ án Qu­n 2. dñ án này n±m t¡i góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ xây dñng dñ án ß Qu­n 2 căn cé trên lo¡i hình Intergated Resort VÛi Các dñ án ki¿n trúc và lÑi phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i khá đ·c trưng và Vưãt b­c. sß hïu diÇn tích xây tÕng dñ án mÛi ß thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng vÛi sÑ tiÁn bÏ thành cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ sß hïu Các lo¡i hình BDS đ³ng c¥p như: chung cư và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia gÓm t¡o 1 block duy nh¥t đưãc xây dñng, ĐÑi vÛi tÕ sÑ 293 căn hÙ đưãc tung nên thË trưÝng.

Theo thông tin të SaleReal nh­n đưãc thì vô quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng tÛi quá trình xây dñ án mÛi ß Qu­n 2 và s½ hoàn nên Nhïng h¡ng måc TrưÛc tiên như căn hÙ chung cư Palm Island cùng Các dËch vå tiÇn ích khác vô 5 2022.

HiÇn ß chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chánh théc vÁ bÝ b¿n bán căn hÙ Palm Island. Khách hàng có thà liên hÇ ĐÑi vÛi ledinhphong ho·c SaleReal đà có đưãc nh­n xét và méc giá bán tham kh£o të Các chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã có nhïng chç đ§u tư đ·t nên câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

sñ th­t vÁ v¥n đÁ này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong ĐÑi vÛi càng dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì viÇc đ§u tư là tÑ ch¥t thành làm. Nhưng đëng nên chç đ§u tư gì cũng có đç kh£ năng đà đ§u tư vào dñ án này càng cái lâu dài và hiÇu qu£. chánh do v­y v¥n đÁ đ§u tư hay đëng thì Các chç đ§u tư ra tham kh£o tư v¥n të Nhïng chuyên gia SaleReal nh±m t¡o thêm hiÃu bi¿t vÁ viÇc này.

Lê Đình Phong s½ nh­n xét đúng méc Nhïng gì mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 đà Khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o thêm.

+ vË th¿ xinh đ¹p n±m t¡i Qu­n 2 điÃm chÉ m¥t 10 phút nh±m l¡i të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút l¡i khu vñc đô thË Phú mù Hưng Qu­n 7.

+ điÁu kiÇn đ§u tư b¥t đÙng s£n chung cư tuyÇt mù VÛi thå yên tĩnh, điÁu kiÇn sinh sÑng trong lành, gió mát të biÃn, nhïng cây xanh, nưÛc biÃn xanh và cát tr¯ng t¡o nên mÙt dñ án cñc kó ch¥t SÑ lưãng đ£m b£o đưãc Nhïng y¿u tÑ nên thi¿t phåc vå đưãc nhu c§u cça Khách hàng trong sÑ nưÛc cũng như Nhïng đoàn Quý khách hàng quÑc t¿ đ¿n đây căn hÙ chung cư.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc VÛi Nhïng cơ sß v­t ch¥t ch¥t .SÑ cao, Các nơi lưu trú cho Khách hàng n±m giïa Nhïng khu vñc vưÝn cây non thân thành VÛi môi trưÝng, gây c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh quát ch× đây.

+ Đưãc đ§u tư phát triÃn vì tên tuÕi Sunshine Group đơn vË thương m¡i BDS m¡nh d«n đ§u ß ViÇt Nam. càng doanh nghiÇp có đç thà và uy tín đà hoàn thành toàn bÙ dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này b£o đ£m đưãc ch¥t SÑ lưãng, ti¿n đÙ cũng như Các đòi hÏi vÁ xây dñng dñ án thân thành.

trên đây là các lý do ra đ§u tư căn hÙ Palm Island Sunshine Venicia vì Le Dinh Phong hi vÍng cung c¥p thêm Nhïng thông tin hïu nghi cho Quý khách hàng.

Login Form